Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

La Culina te Putten Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons
  aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van
  toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over (koper) moet hieronder worden
  verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit
  hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst
  aan te gaan. Met name wordt onder (koper) ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens
  rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
  indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de
  koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de
  voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts
  het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden
  van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt
  daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan
  ook.

Artikel 2. Offertes

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het
  doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf
  uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order
  geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde
  orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid
  bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en
  dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.
  Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet
  op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke
  toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij
  ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop
  wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van
  onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in
  het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order
  schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het
  moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een
  periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order
  betreft) na het geven van der order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te
  annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet
  voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien
  wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.
 3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten
  overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze
  orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze
  orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan
  verenigen.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze
  medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als
  vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door
  onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
  overeengekomen, inclusief verpakking, exclusief kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde
  van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,
  fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten,
  verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5. Aflevering- en leveringstermijnen

 1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is
  gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit
  zijn. De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen. Over het algemeen bedraagt de levertijd 3á4 werkdagen.
  Mocht dit langer zijn dan 30 dagen wordt contact opgenomen met de klant, die kan dan ten alle tijde
  de overeenkomst ongedaan maken.
 2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis
  wanneer het factuurbedrag meer dan € 1000,00 zegge: duizend euro bedraagt.
  Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn.
 3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons
  oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs.
 4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen
  plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een
  afzonderlijke transactie te beschouwen.
 6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
  Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in
  artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis
  tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande
  ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
  Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst
  zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het
  bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn
  afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van
  alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
 7. Afkoelings periode bedraagt 7 werkdagen. De producten mogen alleen retour indien de verpakking
  ongeschonden is en de inhoud niet is gebruikt. De verzendkosten hiervan zijn voor de koper.
  Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk teruggestort, uiterlijk binnen 30 dagen.

Artikel 6. Reclame door de koper

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de
  gegevens die hij ons verstrekt heeft.
  De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door
  ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de
  gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het
  bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de
  koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen.
  De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en
  voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikten
  wijzigingen.
 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk
  waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na
  factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis
  worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke
  nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de
  betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te
  verrichten.
 3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een
  zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan
  het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld
  in lid 2.
 4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons
  geleverde zaken, vervalt indien:
  a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar
  aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
  b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de
  gegrondheid van de klachten;
  c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of
  onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor
  doeleinden anders dan door ons voorzien;
  d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit
  door de koper wordt voortgezet;
  e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n
  termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden
  sedert de levertijd is verstreken.
 5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven
  te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.
 6. Wanneer de koper het product retour zend, zijn de kosten voor de koper. Het bedrag wat retour wordt gestort
  zal ook zonder de verzendkosten worden teruggestort.
 7. Wanneer de koper de bestelling annuleert voordat de bestelling is verzonden wordt het gehele
  bedrag binnen 14 dagen terug gestort.
  Wanneer de bestelling reeds is verzonden en de bestelling wordt geweigerd wordt het geld retour
  gestort wanneer wij het pakketje weer ontvangen hebben echter zonder de verzendkosten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door
  derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)
  aanspraken doen gelden.
 2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende,
  door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat,
  uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
  a. (kosteloos) herstel van gebreken;
  b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken
  c.q. onderdelen;
  c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur
  met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover
  de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking
  hebben;
  d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor
  bedoeld.
 3. Indien de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken
  reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting
  onzerzijds.
 4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer
  gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake
  is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de
  middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen
  en wij
  Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte
  schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandsschade daaronder begrepen – geleden door
  de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden
  ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke
  levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te
  zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending
  verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van
  de koper onder derden op te slaan.
 6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de
  uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet
  tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de
  koper komen.

Artikel 8. Betaling

 1. Betalingen via Ideal, vooraf overschrijven, onder rembours of contant of pin bij afhalen.

Artikel 9. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare
tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en
vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en
uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten
van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze
leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of
het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde
tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot
schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland
recht van toepassing.

Artikel 11. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane
overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

La Culina Putten Nederland